Novetats fiscals dels Pressupostos Generals de l'Estat 2016

Escrit per Tània Gàlvez

En aquest article exposem les diferents novetats fiscals introduïdes pels Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016.

Canvi en els límits dels mòduls pels exercicis 2016 i 2017

Els límits als quals fèiem referència a la nostra circular 2014/10, arran de l’especial monogràfic que vàrem confeccionar sobre la reforma fiscal, han estat modificats a darrera hora pel Govern i finalment queden de la següent forma: (només pels exercicis 2016 i 2017)

Quedaran excloses del règim d’estimació objectiva aquelles societats que superin les següents magnituds:

 1. Que el volum de rendiments íntegres en l’any immediatament anterior superi qualsevol dels imports següents:
  1. Per al conjunt de les seves activitats econòmiques (excepte les agrícoles, ramaderes, i forestals), 250.000 euros anuals.
  2. A aquests efectes es computarà la totalitat de les operacions amb independència que existeixi o no obligació d’expedir factura d’acord amb el que disposa el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.
  3. Sense perjudici del límit anterior, el mètode d’estimació objectiva no podrà aplicar-se quan el volum dels rendiments íntegres de l’any immediat anterior que correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal, d’acord amb el que disposa l’article 2.2.a) del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, superi 125.000 euros anuals.
 2. Que el volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, en l’exercici anterior superi la quantitat de 250.000 euros anuals. En el supòsit d’obres o serveis subcontractats, l’import d’aquests es tindrà en compte per al càlcul d’aquest límit.

Impost sobre el Patrimoni durant 2016

L’impost de patrimoni queda prorrogat per l’exercici 2016.

Canvis en l’Impost sobre societats en les entitats sense afany de lucre

Finalment, a darrera hora el Govern ha modificat el límit que determina si les entitats sense afany de lucre estan o no obligades a presentar la declaració de l’Impost sobre Societats. La vigència d’aquest canvi és indefinida.

Respecte a les entitats i institucions sense afany de lucre que no estiguin englobades dins el títol segon de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge*, no tindran obligació de presentar declaració quan compleixin els següents requisits:

 1. Que els seus ingressos totals no superin 75.000 euros anuals. (abans era de 50.000 euros)
 2. Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000 euros anuals.
 3. Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

* La resta d’entitats que continuen obligades de presentar l’Impost de Societats, són:

 1. Les fundacions.
 2. Les associacions declarades d’utilitat pública.
 3. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, sempre que tinguin alguna de les formes jurídiques a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
 4. Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el Registre de Fundacions.
 5. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit autonòmic integrades en aquelles, el Comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Paralímpic Espanyol.
 6. Les federacions i associacions de les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els paràgrafs anteriors.

Tània Gàlvez

taniagalvez s

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0