Qué cal saber sobre el certificat de delinqüents sexuals?

Escrit per Judith Alarcón

L'estat introdueix l'obligació d'obtenir del Registre Central de delinqüents sexuals a professionals que treballen amb menors.

La protecció del menor és un aspecte clau per a garantir els drets fonamentals que la Constitució Espanyola reconeix al menor. En aquest sentit, es pretèn evitar que condemnats per delictes sexuals puguin tenir activitats professionals que suposin un contacte directe amb menors. El Govern té previst hailitar un registre específic per a recolir aquest tipus de delictes. Aquí trobareu tots els detalls sobre com i on obtenir aquest certificat.

Qui està obligat a obtenir el certificat del registre?

Segons estableix la l’article 13, apartat 5, de la Llei Orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la llei 26/2015 i la Llei 45/2015 de voluntariat:

Serà requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans.

A aquest efecte, qui pretengui l'accés a aquests professions, oficis o activitats haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals .

Com puc obtenir el certificat de delinqüents sexuals?

Fins que entri en funcionament el Registre Central de Delinqüents Sexuals, la certificació a què es refereix l'article 13, serà emesa pel Registre Central d'antecedents penals, d'acord estableix la disposició transitòria quarta de la Llei 26/2015 , de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.

Des del Ministeri de Justícia s’han establert procediments especials per agilitzar el procés de sol·licitud dels certificats tant per a empreses com per a les Administracions Públiques. Pel cas de ciutadans que treballin amb menors i en l’actualitat no tinguin contracte de treball, el tràmit es pot fer presencialment, per correu o per internet (amb firma digital o dni electrònic).

S'esperen varis canvis importants en el funcionament del sistema d'obtenció del certificat en un termini de temps relativament curt.

Judith Alarcón

judithalarcon s

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0