LA REFORMA LABORAL

Escrit per Antònia Beltran

 El dia 30-12-2021 es va publicar el Reial Decret llei 32/2021 de 28 de desembre per la qual s'aprova la coneguda com a Reforma Laboral. Procedim a continuació a resumir-li els canvis més importants regulats en aquesta norma i que entraran en vigor a partir del 31-12-2021 (llevat dels casos en què indiquem un altra data):

I.- Novetats en matèria de contractació laboral.

I.1. Contractació indefinida.

 • Els contractes de treball es presumiran celebrats per temps indefinit, llevat que

s' utilitzi alguna de les modalitats de contractació temporal, i l' esmentat contracte temporal sigui correcte tant formalment com quant a la causa legal utilitzada.

 • Contracte indefinit adscrit a obra: Es crea aquesta modalitat només en el sector de la construcció, i tindran per objecte tasques o serveis la finalitat i resultat dels quals estiguin vinculats a obres de construcció. El seu règim serà el següent:
  • Un cop finalitzada l' obra, o per disminució del volum d' obra per realització de les unitats d' execució, l' empresa haurà d' oferir una proposta de recol·locació, previ desenvolupament, si cal, d' un procés de formació al seu càrrec.
  • Si la persona treballadora rebutja l' oferta o motius inherents a la mateixa, determinen la impossibilitat de recol·locació: per no existir lloc adequat, o per no haver-hi obres a la mateixa província. En aquest cas es produeix l'extinció del contracte (amb independència del nombre d'afectats), amb una indemnització del 7% sobre els conceptes salarials establerts en les taules del conveni col·lectiu d'aplicació, meritats durant tota la vigència del contracte.

I.2. Eliminació del contracte per obra o servei determinat i del contracte eventual per circumstàncies de la producció.

 • S' elimina el contracte temporal per obra o servei determinat a partir del 31-03-2022.
 • Els contractes per obra o servei i els contractes eventuals, celebrats abans del 31-12-2021, es regeixen per la normativa anterior i podran tenir la durada màxima establerta en l' esmentada normativa.
 • Els contractes per obra o servei i els contractes eventuals, celebrats entre el 31-12-2021 i el 30-03-2022 es regeixen també per la normativa anterior, però la seva durada màxima serà de 6 mesos.

I.3. Contractes formatius.

La nova regulació d'aquests contractes entrarà en vigor el 31 de març de 2022. Hi haurà dues modalitats de contractes formatius:

1). Contracte de formació en alternança:

 • Objecte: compatibilitzar l' activitat laboral retribuïda amb els processos formatius de formació professional, estudis universitaris o del Catàleg d' especialitats formatives del Servei Públic d' Ocupació Estatal.
 • Destinataris: Els qui no tinguin un títol per poder subscriure un contracte formatiu per a l' obtenció de pràctica professional.
 • Edat: Amb caràcter general no existeix límit d' edat, però es limita fins a 30 anys quan se subscrigui el contracte en el marc de certificats professionals de nivell 1 i 2 o de programes públics o privats de formació en alternança que formin part del Catàleg d' especialitats formatives del Servei Públic d' Ocupació Estatal.
 • Durada: mínim 3 mesos i màxim 2 anys, continuats o no.
 • Temps de treball efectiu: no podrà ser superior al 65%, durant el 1r any, o al 85%, durant el 2n any, de la jornada màxima prevista en conveni col·lectiu o, en el seu defecte, de la jornada màxima legal.
 • Retribució: La fixada en conveni o, en el seu defecte, no podrà ser inferior al 60% el 1r any i al 75% el 2n any, de la fixada en conveni per al grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides, en proporció al temps de treball efectiu. I en cap cas podrà ser inferior a l' SMI en proporció al temps de treball efectiu.
 • Pla formatiu individual: Recollirà el contingut de la formació, el calendari i les activitats i els requisits de tutoria per al seu compliment. Hi haurà un tutor designat pel centre o entitat formativa i un altre per l' empresa. S' elaborarà pel centre o entitat formativa amb la participació de l' empresa.
 • No es podran celebrar quan l' activitat o lloc de treball corresponent al contracte hagi estat desenvolupat amb anterioritat per la persona treballadora en la mateixa empresa sota qualsevol modalitat per temps superior a sis mesos.
 • No podran realitzar-se hores complementàries ni extraordinàries, excepte per causa de força major.
 • No tindran període de prova.
 • Cotització: es regula un nou sistema de cotització a partir del 31-03-2022, que serà aplicable també als anteriors contractes de formació i aprenentatge encara vigents.

2), Contracte per a l' obtenció de la pràctica professional:

 • Objecte: l' acompliment d' una activitat laboral destinada a adquirir una pràctica professional adequada als corresponents nivells d' estudis.
  • Destinataris: els qui estiguin en possessió d' un títol universitari, títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional o títol equivalent d' ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu, dins dels tres anys, o dels cinc anys si es converteixi amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels corresponents estudis. No podrà subscriure' s amb qui ja hagi obtingut experiència professional o realitzat activitat formativa en la mateixa activitat dins de l' empresa per un temps superior a tres mesos, sense que es computin a aquests efectes els períodes de formació o pràctiques que formin part del currículum exigit per a l' obtenció de la titulació o certificat que habilita aquesta contractació.
  • Durada: mínim 6 mesos i màxim 1 any.
  • Període de prova: no podrà excedir d' un mes, llevat del disposat en conveni col·lectiu.
  • Retribució per temps de treball efectiu: serà la fixada en conveni i, en el seu defecte, la del grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides. En cap cas podrà ser inferior a l' SMI en proporció al temps de treball efectiu.
  • L' empresa elaborarà un pla formatiu individual i assignarà un tutor.
  • No podran realitzar-se hores extraordinàries, excepte per causa de força major.

3) Normes comunes a ambdós contractes formatius:

 • Es considerarà indefinit el contracte formatiu que se celebri en frau de llei o en el qual s' incompleixin les obligacions i els requisits formatius.
  • Es podran realitzar en empreses en ERTES, sempre que no substitueixin funcions o tasques realitzades habitualment per les persones afectades per l'ERTE.
  • L' acció protectora de la Seguretat Social comprendrà totes les contingències i prestacions, inclòs l' atur i FOGASA.
  • Cotització: si es concerten amb discapacitats, hi ha una bonificació del 50% de la quota empresarial per contingències comunes, durant la vigència del contracte.
  • Els contractes en pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge vigents abans d'aquesta norma, així com els que se celebrin fins al 30-03-2022 es regiran per la normativa anterior, fins i tot pel que fa a la durada màxima (2 i 3 anys respectivament).

4). Estatut del Becari:

 • En el termini de sis mesos des de l' entrada en vigor d' aquesta norma, es negociarà amb els agents socials l' elaboració d' un Estatut del Becari, per regular la formació pràctica tutoritzada en empreses o organismes i l' activitat formativa en el marc de les pràctiques curriculars o extra curriculars previstes en els estudis oficials.

I.4. Contracte de durada de determinada.

La nova regulació d'aquests contractes entrarà en vigor el 31 de març de 2022. Hi haurà dues modalitats de contractes de durada determinada:

1). Per circumstàncies de la producció, que al seu torn pot ser de dos tipus:

A). Per increment ocasional i imprevisible o per oscil·lacions que, tot i tractar-se de l'activitat normal de l'empresa, generen un desajust temporal entre l'ocupació estable disponible i el que es requereix (incloses vacances del personal), sempre que no respongui als supòsits del fix-discontinu.

 • Durada: 6 mesos ampliable a un any per conveni col·lectiu sectorial.

B). Per atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada.

 • Durada: 90 dies l' any natural. Es podran contractar totes les persones treballadores que siguin necessàries per atendre en cadascun d' aquests dies les concretes situacions. Aquests 90 dies no podran ser utilitzats de manera continuada.
 • Les empreses, en l' últim trimestre de cada any, hauran de traslladar als representants dels treballadors la previsió anual d' aquests contractes.
 • Les empreses contractistes, sub contractistes o concessionàries de l' administració podran concertar aquest contracte quan concorrin les circumstàncies de la producció esmentades.
 • Les ETT podran celebrar un contracte de treball per a la cobertura de diversos contractes de posada a disposició successius amb empreses usuàries diferents, sempre que aquests contractes de posada a disposició estiguin plenament determinats en el moment de la signatura del contracte de treball i responguin a un supòsit de contractació dels contemplats en els dos tipus del contracte per circumstàncies de la producció esmentats.

2). Per substitució, en els supòsits següents:

 • D' una persona treballadora amb dret a reserva de lloc de treball. Com a novetat, la prestació de serveis podrà iniciar-se abans que es produeixi l' absència de la persona substituïda, pel temps imprescindible per a la transició i com a màxim durant 15 dies.
 • Per completar la jornada reduïda d' una altra persona treballadora, per causes legals o convencionals.
 • Per a la cobertura temporal d' un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva mitjançant contracte fix, amb una durada màxima de 3 mesos.

3) Normes comunes a aquests contractes temporals:

A). Cotització addicional d'uns 26 euros, amb cada baixa, en contractes de menys de trenta dies (excepte empleats de llar, contractes de substitució, agraris o de la mineria del carbó).

B). Adquisició de la condició de fix en els casos següents:

 • Si s' incompleix la regulació d' aquests contractes o no són donats d' alta a la Seguretat Social.
 • Si en un període de 24 mesos haguessin estat contractades durant un termini superior a 18 mesos (abans eren 30 i 24 mesos), amb o sense solució de continuïtat, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d'empreses, o per subrogació, mitjançant dos o més contractes per circumstàncies de la producció, sigui directament o a través de la seva posada a disposició per ETT. Per a aquest nou sistema d'encadenament de contractes i respecte de contractes anteriors a la nova norma, només es prendrà en consideració el contracte vigent a 31-12-2021.
 • Si s' ocupa un lloc de treball que hagi estat ocupat, amb o sense solució de continuïtat, durant més de 18 mesos en un període de 24 mesos mitjançant contractes per circumstàncies de la producció, inclosos els contractes de posada a disposició realitzats amb ETT.

I.5. Contracte fix-discontinu.

La nova regulació entra en vigor el 31-03-2022 i es podrà concertar per a:

 1. La realització de treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada, o per al desenvolupament d' aquells que no tinguin l' esmentada naturalesa però que, essent de prestació intermitent, tinguin períodes d' execució certs, determinats o indeterminats.
 2. Per al desenvolupament de treballs consistents en la prestació de serveis en el marc de l' execució de contractes mercantils o administratives que, essent previsibles, formin part de l' activitat ordinària de l' empresa. Els convenis col·lectius sectorials podran determinar un termini màxim d' inactivitat entre subcontractes, que, en el seu defecte, serà de tres mesos.
 3. Per les ETT per a la cobertura de contractes de posada a disposició vinculats a necessitats temporals de diverses empreses usuàries (segons els contractes de durada determinada) havent de coincidir els períodes d'inactivitat amb el termini d'espera entre aquests contractes.

Altres novetats destacables són les següents:

 • Mitjançant conveni col·lectiu, o en el seu defecte a nivell d' empresa, s' establiran els criteris objectius i formals de les crides.
 • L' empresa traslladarà als representants dels treballadors, a l' inici de cada any natural, les previsions de crides.
 • L'antiguitat (excepte per a indemnitzacions) es calcularà atenent a tota la durada de la relació laboral, i no només el temps de prestació efectiva de serveis.
 • Per conveni col·lectiu es podrà regular una indemnització a abonar en cada finalització de campanya.
 • Els fixos-discontinus hauran de ser informats de les vacants fixes ordinàries que es produeixin.

II.- Subcontractació.

L'única novetat és que el conveni col·lectiu d'aplicació per a les empreses contractistes i sub contractistes serà el del sector de l'activitat desenvolupada en la contracta o subcontracta, llevat que existeixi un altre conveni sectorial aplicable a la contractista o sub contractista.

Si l' empresa contractista o sub contractista té conveni propi, tindrà prioritat d' aplicació llevat del relatiu a matèria salarial, en la qual s' aplicarà el conveni sectorial.

III.- El Salari mínim interprofessional per l’any 2.022 és de 1.000 € per 14 pagues.

AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS S.L.P.

Dep. Laboral

Cristina Morcillo i Judith Alarcon.  

 

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
 • No s'han trobar comentaris