FORMACIÓ CONTINUADA

Escrit per Antònia Beltran

Els nostres col·laboradors, en formació continuada, han assistit avui a la Webinar del Col·legi d’Economistes de Catalunya corresponent al tancament fiscal i comptable de l’exercici 2020.


 S’han tractat els següents temes:

PART COMPTABLE:

 • Obligacions comptables del tancament 2020.
 • Tancament 2020, principals operacions. Tresoreria, partides en moneda estrangera, inventaris, tall d’operacions, immobilitzat, subvencions, arrendaments, regularitzacions, reclassificacions, determinació del resultat abans d’impostos.
 • Registre comptable de l’Impost de Societats. Diferències entre comptabilitat i fiscalitat, permanents i temporàries, actius i passius per impost diferit i limitació en el reconeixement d’actius fiscals diferits. Reconeixement de bases imposables negatives.

PART FISCAL:

 • Definició d’activitat econòmica i entitat patrimonial.
 • Amortitzacions. Immobilitzat material i immobilitzat intangible de vida útil definida i indefinida. Ajustaments.
 • Imputació temporal. La correcció d’errors comptables.
 • La despesa fiscal per deteriorament del valor. Especial referència a la problemàtica amb els títols valors.
 • Insolvència de crèdits.
 • Despeses no deduïbles.
 • Substitució del valor comptable pel valor de mercat.
 • Operacions vinculades.
 • Compensació de bases negatives imposades.
 • Exempcions per doble imposició. Dividends i transmissió de valors.
 • Reserva de capitalització.
 • Patent box.
 • Deduccions per incentius.
 • Empreses de reduïda dimensió.

AGPER ESCONOMISTES I ADVOCATS, SLP

Direcció

Antònia Beltran.

 

 

 

 

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
 • No s'han trobar comentaris