NOVES MESURES DE SUPORT ALS AUTONOMS

Escrit per Antònia Beltran

El RD 30/2020 estableix unes noves mesures de recolzament de l’activitat de l’autònom que podem distingir en els següents grups:

 1.- Autònoms que es vegin obligats a suspendre temporalment totes les seves activitats com a conseqüència d'una decisió presa per una autoritat competent com a mesura de la propagació del virus Covid-19.

Requisits:

– Alta en el RETA o REMAR 30 dies naturals abans de la resolució de suspensió

– Estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social. A més, és possible posar-se al dia sobre el pagament dels seus deutes dins dels 30 dies naturals abans de la data de resolució que acordi el cessament de l'activitat.

Import: 50% de la base mínima de cotització corresponent a l'activitat desenvolupada.

Es pot augmentar en un 20% si es tracta d'una família nombrosa i quant sigui l’activitat suspesa l'única font d'ingressos.

Si es dona la situació de dos o més membres de la mateixa unitat familiar es podrà demanar l'ajuda pel cessament de la mateixa activitat i serà compatible, però cobraran la prestació al 40% de la base mínima de cotització cadascuna.

Ampliació: Des de la data de tancament fins a l'últim dia del mes de l’aixecament de la mesura.

Exempció de l'obligació de cotitzar mentre duri la mesura.

Incompatible amb el desenvolupament de l’activitat per compte aliena llevat que el salari percebut sigui inferior a 1,25 del SMI (1187,50 euros/mes).

El temps de percepció d’aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament de l’activitat als quals pugui tenir dret el beneficiari en el futur.

Termini de sol·licitud: 15 dies des de l'entrada en vigor de la resolució del cessament de l’activitat. La presentació està permesa fora d'aquest període, però després els efectes seran a partir de la data de la sol·licitud.

2.- Autònoms que no estiguin afectats pel tancament de les seves activitats però si vegin reduïts els seus ingressos.

Requisits:

– Alta en reta o REMAR abans de l’01/04/2020.

– Estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social. A més, és possible posar-se al dia sobre el pagament dels seus deutes dins dels 30 dies naturals abans de la data de resolució que acordi el cessament de l'activitat

– No percebre el cessament de l'activitat del paràgraf del primer punt.

– No rebre ingressos per activitat en l'últim trimestre de 2020 superiors a l'SMI

– Patir una caiguda dels ingressos del quart trimestre de més del 50% en comparació amb el primer trimestre.

Import: 50% de la base mínima de cotització corresponent a l'activitat desenvolupada.

Si es dona la situació que dos o més membres de la mateixa unitat familiar demanant l'ajuda pel cessament de la mateixa activitat serà compatible, però cobraran la prestació al 40% de la base mínima de cotització cadascuna

Ampliació: A partir del 01/10/2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos.

Exempció de l'obligació de cotitzar mentre duri la mesura.

Incompatible amb el desenvolupament de l’activitat per compte aliena llevat que el salari percebut sigui inferior a 1,25 del SMI (1187,50 euros/mes).

Preveu la possibilitat de revisar totes les decisions provisionals adoptades a partir del'01/03/2021.

També preveu la possibilitat de renunciar aquesta prestació abans de l'31-1-2021 i de retornar la prestació per iniciativa pròpia.

3.- Ampliació de la prestació de cessament d'activitat per a autònoms (previst a l'article 7 del RDL 08/2020 i a l'article 9 del RDL 24/2020).

Requisits:

– Inscripció en el RETA o REMAR durant un període mínim de 12 mesos.

– Estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social. A més, és possible posar-se al dia sobre el pagament dels seus deutes dins dels 30 dies naturals abans de la data de resolució que acordi el cessament de l'activitat

-No haver assolit l'edat ordinària de jubilació.

-Patir un descens de la facturació durant el quart trimestre del 2020, almenys un 75% respecte al mateix trimestre del 2019.

-No haver obtingut rendiments nets de més de 5.818,75 euros en el quart trimestre de 2020. Aquesta xifra es dividirà en els mesos del trimestre i, per tant, la rendibilitat neta mensual no podrà superar els 1.939,58 euros mensuals.

-L'autònom haurà d'estar cobrant a 30/09/2020 el cessament de l’activitat prevista inicialment en l'article 17 del RDL 8/2020, prorrogat, amb efecte 01/07/2020 per l'article 9 del RDL 24/2020.

-Que l'autònom, encara que no hagi cobrat la prestació en el tercer trimestre, l'hagi cobrat fins al 30/06/2020, i també estigui dins dels supòsits anteriors.

Import: 70% de la base mínima de cotització corresponent a l'activitat desenvolupada

Ampliació: A partir del 01/10/2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos.

Mentre duri la mesura, no hi ha exempció de l'obligació de cotitzar, durant el període de cobrament del cessament d'activitat, s' haurà d'abonar totes les cotitzacions a la Seguretat Social.

Incompatible amb el desenvolupament de l’activitat per compte aliena llevat que el salari percebut sigui inferior a 1,25 del SMI (1187,50 euros/mes).

La suma dels ingressos de les dues activitats no superarà 2,2 vegades del SMI.

Si el cessament d'activitat és compatible amb el desenvolupament de la feina per compte aliena, l'import de la prestació en aquest cas serà del 50% sobre la base mínima.

Termini de sol·licitud: 15 dies des de l'entrada en vigor de la resolució de tancament. La presentació està permesa fora d'aquest període, però llavors els efectes seran a partir de la data de la sol·licitud.

Tots aquells autònoms interessats en sol·licitar la prestació i que compleixin tots els requisits d’un dels tres supòsit en que es trobi, agrairem es posi en contacte amb el nostre departament laboral abans de dia 15 del present mes, així mateix si tenen qualsevol dubte al respecte.

AGPER ESCONOMISTES I ADVOCATS, SLP

DEPT. LABORAL

 

 

Judith Alarcón

 

 

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris