NOVES MESURES EN TELETREBALL

Escrit per Antònia Beltran

Dimecres passat, 23 de setembre, es va publicar el Reial decret llei 28/2020 de Treball a Distància, el nou reglament que entrarà en vigor el 13 d'octubre de 2020,

i en podem destacar el següent:

1.- Treball a distància significa treball que es presta almenys el 30% de la jornada laboral en un període de referència de 3 mesos.

2.- Es defineix com a treball a distància que es presta al domicili del treballador o lloc triat pel treballador durant tot el dia o part d'ella de forma regular i es distingeix en la norma expressament del teletreball (treball a distància que es realitza principalment per mitjans informàtics i de telecomunicacions) i de treball presencial (que es realitza en el lloc de treball o lloc indicat per l'empresa).

3.- Els treballadors a distància tenen dret a la igualtat de tracte, oportunitat i no discriminació. Això inclou la igualtat salarial, l'estabilitat en l'ocupació, el temps de treball i la formació i promoció professional.

També mantenen el dret d'adaptació de la jornada perquè el treball no interfereixi en la vida personal i familiar.

4.- És voluntari, individual i reversible i s'ha de registrar per escrit ja sigui a l'inici de la contractació del treballador o en un moment posterior si el que es fa és modificar un treball presencial en un de remot.

5.- El contracte ha de tenir un contingut mínim indicat a la norma. Entre d'altres ha de contenir el següent:

-Inventari d'equips i eines per a la realització de l'obra a distància.

-Despeses del treballador a distància i quantificació del mateix per al reemborsament per part de l'empresa.

-Hores.

-Centre al qual està subscrit el treballador a distància.

-Mitjans de control de negoci.

– Durada de l'acord.

– Instruccions de protecció de dades.

– Protocol per al cas de dificultats tècniques que impedeixin el desenvolupament del treball a distància.

6.- S'estableix la possibilitat de modificació del contracte i l'obligació de l'empresa d'oferir al treballador les vacants de treball presencial que es produeixin.

7.- El treballador a distància té dret a:

  • Formació.
  • Promoció professional.
  • Manteniment suficient de mitjans, equips i eines.
  • Crèdit i compensació de despeses.
  • Hores flexibles en els termes de l'acord.
  • Prevenció de riscos laborals
  • Privacitat i protecció de dades.
  • Desconnexió digital
  • Drets col·lectius

8.- La norma també fa referència a les mesures de control empresarial a establir.

9.- Les situacions de treball a distància ja existents en el moment de l'entrada en vigor del Reial decret també es regiran pel text aprovat, ja sigui una vegada transcorreguts els acords o acords que els regeixin o, en tot cas, transcorregut un any llevat que els signants acordin un termini més llarg que no superi els 3 anys.

També es preveu que es mantinguin les condicions més beneficioses a les quals es mantindrà la nova normativa.

Als contractes vigents s'estableix un període d'adaptació de 3 mesos. Els treballs a distància adoptats excepcionalment com a conseqüència de la crisi de la Covid19 estan exempts d'aquesta regulació sempre que es mantingui aquesta situació.

10.- Finalment, s'estableix un procediment judicial específic, urgent i preferencial per resoldre la denegació de l'empresa o la no conformitat amb la proposta de treball a distància realitzada pel treballador

AGPER ESCONOMISTES I ADVOCATS, SLP

DEPT. LABORAL

 

antoniabeltran s

Antònia Beltran.

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris