RD-Llei 19/2020 mesures fiscals i mercantils

Escrit per Antònia Beltran

Com ja ens tenen acostumats aquest Govern, han sortit noves mesures fiscals - mercantils, ahir 27 de maig, es va publicar al BOE el RD-llei 19/2020, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19.

Pel que respecta a les mesures de caràcter fiscal i mercantil, destaquem:

  • Impost sobre Societats:
   • S’estableix que el termini per a presentar la declaració continua sent el mateix de sempre, encara que els Comptes Anuals no hagin estat aprovats amb anterioritat, en virtut de les mesures especials establertes en el RD-Llei 8/2020, pel qual es suspenien els terminis per a formular i aprovar comptes. Per tant, es confirma que el termini de presentació de l’Impost sobre Societats 2019, pel casos més habituals de finalització de l’exercici en data 31/12/2019, serà l’usual de l’1 al 25 de juliol, més exactament fins el dilluns 27 de juliol, al ser el dia 25 dissabte.
   • Si els Comptes Anuals no han estat aprovats, s’utilitzaran les dades comptables fins el moment per a calcular i presentar l’Impost sobre Societats.
   • En el cas de que les dades dels Comptes Anuals aprovats amb posterioritat a la presentació de l’Impost sobre Societats fossin diferents, s’haurà de presentar una segona declaració amb termini fins el 30/11/2020.
    • En el cas que sigui favorable a Hisenda, tindrà la consideració de declaració complementària. Si fos amb ingrés, meritarà interessos de demora des del 27/07/2020, però sense recàrrecs per presentació extemporània.
    • En el cas que sigui favorable al contribuent, no s’haurà de seguir el procediment habitual per instar la rectificació de l’autoliquidació, sense que això limiti les facultats de l’Administració per a comprovar la primera i la nova autoliquidacions. Tampoc seran aplicables les limitacions a les rectificacions de les opcions tributàries (per exemple, l’aprofitament de les bases imposables negatives), ni es meritaran interessos de demora.
   • El termini de 6 mesos a partir del qual es meriten interessos de demora, si la quantitat que resulti a retornar per la presentació de l'autoliquidació no s'ha fet efectiva, es comptarà a partir del 30/11/2020. Per tant, en cas que resulti una quantitat a retornar d'aquesta segona autoliquidació, la meritació d'interessos de demora començarà l'1/06/2021.
  • Ajornaments d’impostos segons el RD-Llei 7/2020: els ajornaments acollits al procediment especial pel COVID-19 gaudiran de 4 mesos sense interessos, davant dels 3 mesos que preveia la norma fins ara.
  • Formulació i aprovació dels Comptes Anuals. Es modifica el RD-Llei 8/2020, de la següent manera:
   • La data a partir de la qual es compta el termini per a la formulació dels Comptes Anuals passa a ser l’1/06/2020 (abans era a partir de la finalització de l’estat d’alarma). Per tant, el termini màxim de formulació dels Comptes Anuals d'una entitat (3 mesos), l'exercici de la qual va acabar el 31/12/2019, serà el 31/08/2020.
   • El termini d’aprovació dels Comptes Anuals passa a ser de 2 mesos, a partir de la finalització del termini per a formular-les (abans era de 3 mesos), amb la qual cosa, esgotant els venciments, entitats amb exercici coincident amb l'any natural podrien aprovar els seus comptes anuals fins el 31 d'octubre.
   • Per tant, en el cas anterior, i esgotant els terminis, el darrer dia per a dipositar els Comptes Anuals al Registre Mercantil serà el 30/11/2020.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

 Sabadell, 28 de Maig de 2020

AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS S.L.P.

  

antoniabeltran s

Antònia Beltran.

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
 • No s'han trobar comentaris