Ús obligatori de mascaretes

Escrit per Antònia Beltran

Ús obligatori de màscara per part de la població demà dia 21 de maig de 2020.

Us informem que a partir de demà i durant tota la vigència de l’Estat d’Alarma, serà obligatori l'ús de mascaretes en la via pública, preferentment  higièniques i quirúrgiques,  que cobreixin nas i boca, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres. Queden exempts d’aquesta obligatorietat:

a) Els menors de sis anys.
b) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de mascareta.
c) Persones en les quals l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
d) Desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.
e) Causa de força major o situació de necessitat.


Sabadell, 20 de Maig de 2020

AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS S.L.P.

 

antoniabeltran s

Antònia Beltran.

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris