Com afecta a les empreses i treballadors el decret sobre estat d'alarma

Escrit per Antònia Beltran

L'estat d'alarma és un dels escenaris possibles sempre que es donin "circumstàncies extraordinàries que alterin per una situació greu la normalitat, com podria ser la pandèmia que actualment hi ha al nostre país.

 

Els altres dos escenaris, de menys a més, són els estats d'excepció i de setge. La declaració d'estat d'alarma no afecta la llibertat d'expressió ni a el dret a la informació, així com tampoc als drets fonamentals. 

Aquesta mesura absolutament excepcional, ha estat finalment adoptada pel Govern Espanyol i ratificat mitjançant Reial Decret 463/2020 de 14 de març, el qual limita directament la circulació o permanència de persones o vehicles en hores i llocs determinats condicionant-la al compliment de certs requisits.

Les empreses afectades per aquesta situació excepcional, excepte les relacionades en el Decret, poden des del moment que és declarat l'estat d'alarma i crisi sanitària, formalitzar els Expedients de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTE) per força major. Tot seguit els detallem el seu funcionament, oferint el nostre despatx per a la seva realització.

La força major com a esdeveniment extraordinari imprevisible i inevitable i que afecti les relacions laborals constitueix, segons l'abast de la mateixa i la voluntat empresarial, causa justificativa de l'acomiadament, de la suspensió dels contractes de treball o de la reducció de la jornada. En aquest cas, però, a diferència de les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, la concurrència de la força major ha de ser apreciada per l'autoritat laboral de manera que es manté, en aquest exclusiu supòsit de la força major, l'exigència d'intervenció administrativa. L'autoritat laboral ha de limitar, en aquests casos, a constatar l'existència de força major però la seva intervenció s'ha de produir en tot cas quan aquesta sigui la causa d'alguna de les mesures de regulació d'ocupació. A aquests efectes, la decisió de l'autoritat laboral o factum principis que fa impossible jurídicament la prestació, temporal o definitiva, de serveis laborals pot constituir un supòsit de força major, sempre que resulti imprevisible o inevitable. La força major no exigeix ​​la concurrència d'una altra causa addicional, com que l'empresa es trobi en situació de crisi, de manera que no cal conèixer la situació pròspera o adversa de l'empresa.

A aquests efectes, s'ha de considerar vàlida la declaració de força major continguda en les normes que s'aproven mesures per a pal·liar els efectes generats per determinades catàstrofes naturals i es prevegi expressament. En el cas de l'estat d'alarma per la pandèmia que ens afecta, entenem que és motiu suficient per iniciar el ERTE per causa de força major, sempre que l'empresa no es trobi inclosa en el catàleg d'excepcions a la suspensió d'activitat que es recull en l'art. 10 de Decret 463/2020, és a dir, sempre que es vegi en l'obligació legal de cessar temporalment les seves portes.

Mitjançant aquest procediment l'empresa podrà suspendre o reduir la jornada dels contractes de treball de tots o de part dels treballadors de l'empresa, tenint en compte que la reducció de la seva jornada de treball ha de ser entre un 10% i el 70% de la jornada diària, setmanal, mensual o anualment, en ambdós casos de manera temporal, permetent l'accés a les prestacions per desocupació. Cal tenir en compte que als ERTE per força major no s'apliquen els llindars que assenyala l'art. 51.1 de l'ET, és a dir que es pot aplicar a empreses que tinguin només un treballador.

La possibilitat d'extinció de contractes de treball per aquesta causa seria discutible, ja que les mesures de Decret 463/2020, per la seva pròpia naturalesa són temporals (15 dies, prorrogables previ compliment dels requisits legals a l'efecte) i entenem que seria factible si , un cop aixecada la suspensió, l'empresa ha quedat en una situació d'impossibilitat de continuar l'activitat per causes econòmiques, ja que no podem oblidar que els ingressos es perdran per sempre però la majoria de les despeses caldrà afrontar-los al seu venciment encara que alguns deutes puguin ajornar-se per acord o legalment. Aquesta situació pot comprometre seriosament la continuïtat de petites empreses i autònoms, és per aquest motiu que els agents socials estan sol·licitant al Govern, mesures específiques de suport davant aquesta situació.

El procediment el podem tramitar des Agper Economistes i Advocats SLP, necessitant per a això que ens facilitin còpia dels poders de la persona que signi la sol·licitud; relació nominal dels treballadors que afectats i informació sobre la composició de la representació dels treballadors a l'empresa, els quals només han de ser comunicats de procediment i sol·licituds, no existint període de consultes prèvies si es declara per motius de força major. La memòria explicativa la realitzaríem directament a Agper Economistes i Advocats S.L.P.

Un cop presentada tota la documentació davant l'autoritat laboral, aquesta té 5 dies per emetre la resolució (que es limitarà a constatar l'existència de força major), amb el preceptiu informe de la Inspecció de Treball i amb la possibilitat que l'autoritat laboral realitzi o sol·liciti altres informes necessaris.

Un cop tinguem la resolució administrativa, serà l'empresari el qual podrà actuar tal com ho demana. La norma opera sobre una situació en la qual la força major ha determinat, des de la seva producció, la impossibilitat de continuar amb la prestació de serveis i per això preveu l'eficàcia RETROACTIVA de la decisió empresarial. Però res impedirà que l'empresari establís com a data d'efectes altra posterior a la de l'esdeveniment constitutiu de força major, especialment en aquells casos o respecte d'aquells treballadors que han continuat prestant serveis.

L'empresa ha de traslladar la seva decisió als representants dels treballadors i a l'autoritat laboral per a la situació legal de desocupació dels treballadors afectats, detallant si la desocupació és temporal o parcial. A més, com a últim pas, haurem de notificar la resolució als treballadors afectats.

Des Agper posem a la seva disposició a tot l'equip per ajudar-te a tramitar tots i cadascun dels ERTES que s'hagin de presentar.

Per a això, poden contactar a través de les nostres responsables del departament Laboral Judith i Cristina a través dels correus:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Salut per tots i endavant!

AGPER ECONOMISTES I ADVOCATS S.L.P.

 

antoniabeltran s

Antònia Beltran.

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris