L´IMPOST DELS ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES

Escrit per Tània Gálvez

El passat mes de maig la Generalitat va aprovar per Decret Llei 8/2019 de 14 de maig, diverses modificacions de la Llei 6/2017 del 9 de maig, relatives a l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

 Aquest impost consisteix en gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre els mateixos, que formen part de l'actiu de les persones jurídiques (societats mercantils), i és exigible en tot el territori de Catalunya.

Cal destacar, que aquesta norma va ser aprovada després de la validació per sentència del Tribunal Constitucional 28/2019, sobre la constitucionalitat de l'impost de caràcter autonòmic creat per a Catalunya. És per això, que, tot i que el Decret Llei regula uns terminis de presentació de la declaració d'aquest impost, amb caràcter general de l'1 de juny a 30 de juny de cada any; un cop ratificada la constitucionalitat de l'impost, s'ha estipulat un termini específic per a presentar la declaració dels exercicis 2017, 2018 i 2019, que serà de forma extraordinària l'1 d'octubre al 30 de novembre de 2019.

Pel que fa el que s'ha de considerar com a actius no productius, es tracta d'aquells béns no associats a una activitat econòmica, que tenen com a titulars a empreses, però que realment el seu ús és particular de socis, partícips o familiars, a aquests efectes, el legislador ha establert una llista tancada del que considera actius no productius, la relació és la següent:

- Determinats béns immobles (com la residència habitual i les segones residències).

- Els vehicles de més de 200 cavalls.

- Les embarcacions d'esbarjo.

- Les aeronaus, els objectes d'art.

- Les antiguitats i

- Les joies

De tal manera que, la intenció del legislador és incentivar l'adequació de la titularitat jurídica dels béns no productius al seu titular real, perseguint una redistribució de la renda, i al mateix temps, lluitar el frau fiscal, evitant la pràctica de mètodes de evasió fiscal, com és la incorporació de patrimoni personal dins d'entitats societàries.

En quant al tipus de gravamen aquest es determina a través d'una escala progressiva dividida en 8 trams, en funció del valor dels béns no afectes, oscil·lant entre el 0,210% per a béns d'un valor que no superi els 167.129,45 euros fins el 2,750%, aplicable a béns el valor dels quals superi els 10.695.996,06 euros.

Per analitzar, si els actius de la seva empresa es corresponen amb actius no productius, que requereixen la liquidació d'aquest impost, no dubtin en posar-se en contacte amb el departament fiscal del nostre despatx.

 

Tània Gàlvez

taniagalvez s

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris