Registre diari de jornada

Escrit per Cristina Morcillo

Recentment s´ha publicat el RD-Llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, en el que s´estableix l’obligació per les empreses de garantir, a partir del 12 de maig del 2019 el registre diari de jornada

haurà d´incloure l´horari concret d´inici i finalització de la jornada de treball, incloses les interrupcions que es realitzin durant el dia.

Aquest control, a la pràctica, implica que totes les empreses hauran d´establir els sistemes necessaris per registrar el temps real de dedicació dels seus treballadors, comptabilitzant de forma fefaent les hores treballades.

Aquest registre pot ser informàtic o manual i del mes present, així l´empresa dia a dia controlarà l'hora d'entrada i sortida més les interrupcions de cada treballador. 

L'empresa ha de comunicar als treballadors la normativa del registre de la jornada. 

Des de setembre del 2016 les empreses estan obligades a realitzar aquest registre per les jornades parcials dels seus treballadors, a partir del 12 de maig s’estén a tots els treballadors i jornades.

Els registres de jornada s'han de conservar durant quatre anys.

Si l' Inspector de Treball sol·licita el registre de la jornada del dia present o qualsevol dels quatre anys anteriors i l'empresa no ho ha gestionat podrà aplicar la sanció corresponent a la infracció greu, això és de 626 euros a 6250 euros.


 Cristina Morcillo.

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0