MODEL 720 - DECLARACIÓ DE BÉNS A L'ESTRANGER

Escrit per Ana Blanco

Com cada any, aquest mes de marçdel 2019 es produeix l'obligació anual de presentar el model 720, la declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger.

Les tres obligacions separades que es declaren en el model són:

  1. Obligació d'informar sobre comptes en entitats financeres situades a l'estranger

  2. Obligació d'informació sobre valors, drets i assegurances dipositats, gestionats o obtinguts a l'estranger

  3. Obligació d'informació sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger

Per a aquells que ja van presentar la declaració en exercicis anteriors, només cal tornar-la a presentar si:

Comptes bancaris: si han experimentat un augment superior a 20.000 € respecte de l'última declaració presentada. També cal presentar declaració amb el saldo corresponent a la data quan respecte de qualsevol dels comptes declarades es deixa de ser titular,representant o beneficiari.

Valors i drets: si la seva valoració s'ha incrementat en més de 20.000 € respecte del'última declaració presentada.

Béns immobles: S' haurà de presentar declaració si la valoració conjunta dels mateixos supera els 20.000 € d'augment. També resultarà obligatòria la declaració quan s'extingeixi la titularitat d'un immoble prèviament declarat.

Cal precisar, pel que fa al límit de 20.000 euros, que es refereix al total del valor del bé, independentment que el bé sigui compartit per diversos titulars.

 

 

anablanco s

Ana Blanco

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0