ELS BANCS ES FAN CÀRREC DELS ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Escrit per Ana Blanco

El passat 10 de novembre va entrar en vigor el Reial decret llei 17/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la llei ITP i AJD (arts. 29 i 45) en el sentit d'establir que, en el cas d'escriptures de constitució de préstec amb garantia hipotecària, el subjecte passiu serà el prestador, de manera que seran els bancs els que paguin l'impost lligat a les hipoteques, és a dir, l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats.

Després de les sentències dictades pel Tribunal Suprem, Nº 1505/2018, de 16 d'octubre, Nº 1523/2018, de 22 d'octubre, i Nº 1531/2018, de 23 d'octubre, en què s'anul·lava el número 2 de l'article 68 del Reglament de l'Impost sobre TP i AJD, i en les quals s'establia que devien ser els prestadors els que paguessin l'impost, el 6 de novembre el Ple, va acordar tornar a fer recaure sobre el prestatari l'obligació del pagament de l'impost.

Tot això va provocar una gran onada d'indignació, de manera que el Govern ha aprovat d'urgència un RD-llei per pal·liar la situació d'incertesa i inseguretat jurídica creada.

Aquesta norma procedeix a modificar els articles 29 i 45 de la LITPAJD

Es modifica l'article 29 per determinar que el subjecte passiu, quan es tracti d'escriptures de préstec amb garantia hipotecària, serà el prestador, establint així una excepció a la regla general establerta en el paràgraf primer del mateix article 29.

També es modifica l'article 45 perquè aquells supòsits en què el prestatari vingui gaudint d'una exempció subjectiva segueixin quedant exceptuats de gravamen sense que es vegin afectats per la reforma de l'article 29.

Així mateix, es modifica la Llei de l'Impost sobre Societats, perquè aquesta despesa no sigui deduïble per als bancs. S'estableix que, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, s'afegeix una nova lletra m) a l'article 15 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, l'impost sobre societats, que queda redactada de la manera següent:

«M) El deute tributari de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, modalitat actes jurídics documentats, documents notarials, en els supòsits a què es refereix el paràgraf segon de l'article 29 del Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre. »

anablanco s

Ana Blanco

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris