NOVETATS FISCALS 2018

Escrit per Tània Gàlvez

El passat dia 6 de març el senyor Enric Rius Macias, del departament de formació i desenvolupament de l´entitat Cecot, va impartir un curs a les nostres oficines, consistent en les novetats fiscals corresponents a l´exercici 2018, i fent menció a aquelles novetats, més importants, que afecten a l´exercici 2017, entre d´altres destacarem les més importants:

 

a) Impost de la Renda de les Persones Físiques:

 • Noves despeses pels autònoms que utilitzen parcialment el seu habitatge habitual, consistent en el 30% de les despeses de subministres, aplicat sobre la proporció de metres utilitzats. (01-01-2018).
 • Aprovació de la prorroga transitòria pel 2018, dels límits de facturació per poder estar en el règim d´estimació objectiva, mantenint-se en els 250.000,00 euros de xifra de negoci (125.000,00 euros de facturació a altres empresaris o professionals).(01-01-2018).
 • Nous supòsits de mínims per descendents en menors de 3 anys per raons de tutela i acolliment o per guarda i custòdia judicial. ( 01-01-2017)
 • Obligació de practicar retenció, a aquelles entitats que intervinguin en operacions de reducció de capital amb devolució d´aportacions o de distribució de prima d´emissió.

b) Impost sobre Societats:

 • Operacions vinculades: Informació país per país (01-01-2016): Les entitats o establiments permanents de un grup internacional no estaran obligades a presentar aquesta informació quan la informació hagi estat presentada en el seu territori de residencia fiscal per una entitat anomenada a aquests efectes.

c) Impost sobre el Valor Afegit:

 • En relació al S.I.I els subjectes passius que hi optin voluntàriament i que fan declaracions trimestrals podran seguir mantenint el període de liquidació.

d) Impost sobre l´Increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana:

 • En relació a la polèmica actual sobre la liquidació d´aquest impost, anomenat plusvàlua municipal, en els casos que no hi hagut guany patrimonial, el 16 de novembre del 2017 es va dictar una Sentència pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 16 de novembre de 2017, que estableix que per la devolució de l´impost és necessari que exigeixi que s´aporti prova de la inexistència de l´increment del valor del terreny, sent insuficient la simple negació del fet imposable.

e) Reformes per adequar normativa a la Llei General Tributària:

 • A partir de l´1 de gener del 2018 el NIF provisional solament tindrà una validesa de 6 mesos.
 • Nova obligació de informació sobre els habitatges cedits amb finalitat turística, a través dels intermediaris que hauran d´identificar tant als cessionaris com als cedents, així com l´import de la cessió.
 • S´amplia a nivell recaptatori, la possibilitat d´embargar tots els bens i drets dels que una persona sigui titular en una entitat de crèdit, i no només els diners que hi hagin als comptes bancaris, i de poder fer anotacions preventives de prohibició de disposició sobre bens immobles propietat de societats amb les accions o participacions embargades.
 • I en quant a les possibles sancions a aplicar en el retard en la presentació de llibres amb el SII, procedirà únicament una multa proporcional del 0,5% de l´import de la factura (en el cas de factures emeses o rebudes) o multa fixa de 150 euros (en el cas de béns d´inversió).

 

taniagalvez s

   Tània Gàlvez

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0