Nous informes d'auditoria

Escrit per Raül Castán

Més informació i transparència per als usuaris dels informes d'auditoria per incrementar la confiança i afavorir la seva presa de decisions.

Els nous requeriments internacionals ja han entrat en vigor a Espanya per a totes aquelles auditories de comptes anuals corresponents a exercicis iniciats a partir del 17 de juny de 2016, per tant, afectaran als treballs d'auditoria que iniciarem properament referents als exercicis finalitzats a 31 de desembre de 2017. Recordem que aquests nous informes ja s'han implantat al Regne Unit, Holanda, Sudàfrica i Austràlia, amb una reacció positiva per part de totes les parts involucrades.

A banda d'alguns aspectes formals i alguns canvis d'ordre pel que fa a l'estructura dels informes, només farem referència a aquelles modificacions més rellevants en el seu contingut, que originaran uns informes molt diferents i més extensos del que fins ara estàvem acostumats. Les modificacions més importants estableixen que l'auditor ha d'informar dels aspectes més rellevants i les qüestions clau de l'auditoria en els quals l'auditor ha centrat la seva atenció i el seu treball.

Per a cadascun dels aspectes o qüestions que l'auditor consideri que ha d'incloure a l'informe, es descriuran els riscos més significatius, així com aquelles àrees dels estats financers que hagin requerit estimacions significatives per part de la Direcció i per les quals s'identifiqui un cert grau d'incertesa, i aquells fets o transaccions significatius que s'hagin produit. És important remarcar que el fet que es faci esment d'aquests aspectes o qüestions NO implica que existeixin incorreccions.

A continuació, l'auditor ha d'explicar quins procediments ha realitzat per tal de donar resposta als aspectes i qüestions destacats com a rellevants. Opcionalment, l'auditor pot incloure les observacions derivades d'aquests procediments en relació als aspectes i qüestions analitzats, que en cap cas constituiran una opinió individual respecte al tema en qüestió.

Cal destacar que un aspecte rellevant o qüestió clau NO és una salvetat, doncs l'informe d'auditoria segueix mantenint l'apartat corresponent a les salvetats. Els aspectes que apareguin descrits al paràgraf de les salvetats ja no apareixeran al paràgraf dels aspectes rellevants i qüestions clau, per tal de no duplicar la informació.

Un altre dels canvis importants als nous informes d'auditoria és l'apartat referent a la responsabilitat de l'auditor en relació amb l'auditoria dels estats financers, per al qual s'amplia considerablement l'explicació, incloent la descripció del treball de l'auditor de comptes. L'objectiu és que l'usuari de l'informe tingui clar què és allò que una auditoria li pot proporcionar.

Com a conclusió, considerem que aquests canvis incorporats als informes d'auditoria incrementaran la informació i la transparència vers l'usuari final, generant una major confiança en l'auditoria i incrementant el valor de l'informe d'auditoria.

 

Audit ACLM, S.L.P.

Raül Castán

raulcastan s

 

 

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0