Aprovació de la declaració informativa model 232

Escrit per Tania Galvez

El passat 30 d'agost es va publicar al BOE l'Ordre HFP / 816/2017, de 28 d'agost, per la qual s'aprova el model 232 de declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

L'ordre, va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació i que serà d'aplicació per a les declaracions corresponents als períodes impositius iniciats a partir l'1 de gener del 2016.

Aquesta Ordre té per objecte l'aprovació d'un nou model d'informació i documentació sobre entitats i operacions vinculades que fins ara s'informava en el model 200 de la declaració de l'Impost sobre Societats (IS).

Els obligats a la presentació del model 232 són:

1. Els contribuents de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda dels no residents amb establiment permanent, així com les entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol que realitzin les següents operacions amb persones o entitats vinculades:

a) Les realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, quan l'import de la contraprestació del conjunt d'operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros, d'acord amb el valor de mercat.

b) Les operacions específiques que es detallen a continuació, sempre que l'import conjunt de cada tipus d'operació en el període impositiu superi els 100.000 euros, independentment del mètode de valoració utilitzat, havent-se d´informar en aquest supòsit, els tipus d'operacions que superin el límit conjunt. Aquestes operacions són les següents:

- Les realitzades per contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en el desenvolupament d'una activitat econòmica a la qual sigui aplicable el mètode d'estimació objectiva, amb entitats en què aquells o els seus cònjuges, ascendents o descendents, de manera individual o conjuntament entre tots ells, tinguin un percentatge igual o superior al 25% del capital social o dels fons propis.

-Les operacions de transmissió de negocis.

-Les operacions de transmissió de valors o participacions representatius de la participació en els fons  propis de qualsevol tipus d'entitats no admeses a negociació en algun dels mercats regulats de valors, o que estiguin admesos a negociació en mercats regulats situats en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

-Les operacions de transmissió d'immobles.

-Les operacions sobre actius intangibles.

S´ha de tenir en compte que, l'Ordre incorpora una regla especial per evitar que es produeixi el fraccionament fraudulent de les operacions vinculades amb la finalitat de no assolir els llindars mínims, de tal manera que tot i que no se superin els imports conjunts anteriorment esmentats, hi haurà igualment l'obligació d'informar respecte a aquelles operacions del mateix tipus i mètode utilitzat, quan l'import del conjunt de les mateixes en el període impositiu sigui superior al 50% de l'import net de la xifra de negocis de l'entitat.

2. Els contribuents que hagin aplicat la reducció prevista en l'article 23 de la LIS i la Disposició Transitòria 20 de la LIS per haver obtingut rendes, com a conseqüència de la cessió de determinats actius intangibles a persones o entitats vinculades, i aquells altres contribuents que realitzin operacions o tinguin valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, independentment del seu import.

Pel que fa al contingut, la informació i documentació a subministrar no varia respecte a la que es venia comunicant a través del model 200.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ:

Pel que fa a la presentació del model 232, aquesta s'ha de fer per via electrònica a través de la seu electrònica de l'Administració tributària en el termini del mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu a què es refereixi la informació a subministrar. Per tant, aquells contribuents el període impositiu coincideixi amb l'any natural estaran obligats a presentar aquest model en el mes de novembre.

 DEPARTAMENT FISCAL

taniagalvez s

Tania Galvez

 

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0