Reformes urgents del treball autònom

Escrit per Judith Alarcon

Després de diversos mesos d'espera, el Govern de l’estat va publicar el 25 d'octubre al BOE la llei 6/2017, de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom.

En aquest article, podem resumir algunes de les millores més importants que estan incloses a la norma:

Mesures que entren en vigor a l'endemà de la publicació en el butlletí oficial, és a dir, 26 d’octubre de 2017

Mesures per promoure la conciliació laboral i familiar

Bonificació del 100% de la quota d'autònoms durant 12 mesos per a la cura dels nens fins a 12 anys (abans reduïda a la cura dels nens menors de 7 anys).

Bonificació del 100% de la quota d'autònoms durant el descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb finalitat d’adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural. Aquesta bonificació serà aplicable sempre i quant el període de descans tingui una durada d'almenys un mes.

Autònoms dones que decideixen reprendre en 2 anys després del cessament de la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitat d'adopció, acolliment i tutela podran beneficiar-se de la tarifa plana de 50 euros durant un període de 12 mesos.

Cotització en supòsits de multi-activitat

Als treballadors autònoms que compatibilitzin alhora el treball per compte pròpia amb un altre per compte aliena  i cotitzin per contingències comunes en règim de multi-activitat tindran dret a la devolució del 50% de l'excés que la suma de les seves cotitzacions superin la quantia  que s’estableixi en els Pressupostos Generals de cada exercici.

La Tresoreria General de la Seguretat Social haurà de pagar aquesta quantitat ofici abans del dia 1 de maig de l'any següent.

Reconeixement de  l’accident de treball In Itinere

S'entén com a accident de treball de l’autònom el patit al anar o al tornar del lloc de la prestació de l'activitat econòmica o professional.

Bonificació per a la contractació de familiars

Si decideix l'autònom dur a terme un contracte indefinit del cònjuge, ascendents, descendents i altres parents fins a segon grau de consanguinitat tindrà dret a una bonificació en la cotització de empresarial per contingències comunes del 100% en 12 mesos.

Compatibilitat de la realització de treballs per compte aliena amb la percepció de la pensió de jubilació

Si l'autònom no té treballadors al seu càrrec tindrà dret, tal i com ja es practica  a l’actualitat, de rebre el 50% de la pensió de jubilació reconeguda. En aquest sentit la millora introduïda és la possibilitat d'ampliar aquest percentatge al 100% si s'acredita tenir contractat almenys un treballador per compte aliena.

Mesures per millorar la cotització de determinats treballadors autònoms

La quota dels autònoms societaris deixarà de vincular-se amb el salari mínim interprofessional i ara es determinarà en els pressupostos Generals de l'estat de cada exercici.

________________________________________

Mesures que entren en vigor el 1 de gener, de 2018

Afiliació, altes i baixes de l’autònom a la Seguretat Social

Els treballadors per compte pròpia podran realitzar fins a un màxim de tres altes i baixes a l’any i només pagaran pels dies efectivament treballats. Fins ara, era necessari pagar tot el mes, però amb la nova modificació haurà de pagar només els dies que realment estan donats d’alta, tenint en compte per fer-ho la data d'inici i cessament  de l'activitat.

Possibilitat de canviar la base de cotització

Es puja de 2 a 4 el nombre de vegades l'any que els autònoms poden canviar la base de cotització. Les dates contemplades per fer els canvis son:

1 d'abril, si la sol·licitud es fa entre el 1 de gener i el 31 de març.

1 de juliol, si es formula la sol·licitud entre el 1 d'abril i 30 de juny.

1 d'octubre, si la sol·licitud es fa entre el 1 de juliol i 30 de setembre.

1 de gener del següent any, si la sol·licitud es fa entre el 1 d'octubre i el 31 de desembre.

Reducció de càrregues administratives per autònoms

Nou règim de recàrrecs pels pagament de la quota d’autònoms fora de termini.

Es redueixen els recàrrecs pel retard en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, si el pagament de la mateixa es produeix dins del mes següent a la expiració del termini pels seus ingressos. Aquesta millora implica reduir el recàrrec existent a l’actualitat, del 20% al 10%.

Els pagaments que es produeixin a partir del segon mes del venciment continuaran amb el recàrrec del 20% sobre el deute.

L'extensió de la tarifa  plana

S’amplia la durada de la tarifa de 50 euros al mes de 6 a 12 mesos . També es redueix el període en que un treballador ha d’estar  sense cotitzar  com autònom per a poder beneficar-se d’aquesta tarifa,  de 5 a 2 anys.

En cas de treballadors que reprenen la seva activitat com a autònoms i que hagin ja gaudit de la tarifa plana en el seu anterior període d’alta, el termini per optar a la tarifa serà 3 anys enlloc de 2.

A partir de l'any i fins a completar un període total de 24 mesos, els treballadors autònoms també podran gaudir de una bonificació de la tarifa: 50% durant 6 mesos i un 30% pels altres 6.

En els supòsits que el treballador sigui menor de 30 anys (en el cas dels homes) o de 35 anys (en el cas de les dones) i sigui alta inicial o no hagués estat d’alta en els 2 anys anteriors (abans 5 anys), podrà sumar a aquestes  bonificacions i reduccions anteriors una bonificació addicional equivalent al 30% de la quota per contingències comunes. Aquesta bonificació s'aplicarà en els 12 mesos següents, ampliant per tant la bonificació en un període total de fins a 36 mesos.

Deducció de les despeses de manutenció i dietes

Els treballadors autònoms podran deduir-se les despeses següents:

En els casos on el treballador faci servir una part del seu habitatge pel desenvolupament de la seva activitat econòmica, podrà deduir-se el cost de subministrament d'aquest habitatge com l'aigua, gas, electricitat, telèfon i Internet. Aquesta deducció es realitzarà en el tant per cent resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, tret de que s’aprovi un tant per cent superior.

Es podran deduir les despeses de manutenció del treballador sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin fent servir qualsevol mitjà electrònic. La quantitat deduïble serà el mateix que l’import límit diari per compte d’altri: €26.67 si la despesa és produïda a Espanya i 48.08 € si és a l'estranger.

Queda pendent d'aprovació els següents aspectes:

-El concepte d'habitualitat a efectes de donar-se d’alta a la seguretat social els treballadors autònoms, amb especial atenció a aquells que els ingressos íntegres el seu compte no superin l'import del SMI.

-Possibilitat d’implantar un sistema de cotització a temps parcial per a treballadors autònoms.

-Accés a la jubilació parcial dels autònoms, inclosa la possibilitat de contractar parcialment o a temps complert un nou treballador per garantir el relleu generacional en el cas dels autònoms sense empleats

Judith Alarcon

Departament Laboral

judithalarcon s

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0