Comencem la campanya de renda i patrimoni 2016

Escrit per Tània Gàlvez Lineros
Campanya renda 2016

El termini de presentació finalitza el 30 de juny del 2017 i l’últim dia per domiciliar les rendes a pagar és el 26 de juny de 2017.

A nivell de normativa, aquest any no hi ha novetats rellevants respecte a la campanya de renda de l’any passat, la qual va ser molt moguda perquè va ser la primera després de la reforma fiscal.

Amb les dades fiscals i la informació que ja tenim de les empreses del despatx, avui en dia podem accedir a la majoria d’informació que necessitem per a poder confeccionar la declaració de la renda. No obstant, sempre hi ha algunes dades o documents que ens fan falta i que ens ha d’aportar el client.

Aquí us mostrem la informació que, amb caràcter general, és necessària per a poder fer la declaració de la renda per si la voleu anar preparant. A nivell pràctic i per la vostra comoditat, però, potser és millor que quan calculem la vostra declaració de la renda us demanem exclusivament aquella documentació que ens falta.

Documentació necessària per la declaració de la renda

DADES GENERALS:

1. Dades d’identificació: DNI, NIF, dades familiars, etc. (No obstant, no cal que les aporti en el cas que li haguem fet la declaració en l´any anterior i aquestes no s´hagin modificat).

2. Referència cadastral del seu habitatge habitual, ja sigui de lloguer o propietat.(Aquesta informació tampoc caldrà, en el cas que no hagi canviat i li haguem fet la declaració en l´any anterior).

RENDIMENTS DE TREBALL:

3. Certificat de retencions sobre salaris (treball).

4. Certificat de prestacions i retencions (pensions i atur).

5. Justificant de quotes d’afiliació o col.legis professionals.

RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI:

6. Certificat dels rendiments dels comptes bancaris, dipòsits a terminis, de valors mobiliaris (accions i bons) i fons d´inversió.

7. Certificat de rendiments d’assegurances de vida, jubilació i malaltia.

RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI I IMPUTACIONS IMMOBILIÀRIES:

8. Rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de totes les cases, locals i garatges que siguin de la seva propietat.

9. Rebuts de lloguers cobrats (de cases, locals i garatges) i justificants de totes les despeses deduïbles vinculades a l´immoble llogat, entre d´altres destaquem, els interessos de préstecs que recauen sobre l’immoble llogat, rebuts d´assegurances, despeses de comunitat de propietaris, despeses de reparacions o reformes, tributs (IBI, taxa de residus i de guals).

10. Certificat de retencions sobre lloguers de locals (locals comercials que estiguin llogats).

GUANYS I PÈRDUES I PATRIMONIALS:

11. Escriptures de compra i de venda o donació d’immobles, en el cas de transmissió de cases, locals, o garatges.

12. Justificant dels valors i de les dates de compra i de venda d’accions.

RENDIMENTS D´ACTIVITATS ECONÒMIQUES:

13. Si es tracta d’un empresari individual, un professional o una entitat en atribució de rendes (com ara les comunitats de béns) ens haurà de facilitar els llibres comptables, de vendes, despeses i/o béns d’inversió, segons correspongui, si durant l’any 2016 no els hi vam confeccionar des del nostre despatx, així com els pagaments fraccionats (models 130 i 131) i la declaració del resum anual de l´IVA (model 390).

14. Certificats de retenció de professionals.

DEDUCCIONS O REDUCCIONS:

15. Certificat de préstec satisfet per a l´habitatge habitual i, en el seu cas, les primes d´assegurances de vida o incendis, exigides amb el préstec hipotecari.

16. Certificat del pla de pensions.

17. Rebut de donatius a entitats benèfiques.

NOTA IMPORTANT:

Per tal d’agilitzar tots els tràmits referents a la declaració de la renda podeu concertar prèviament dia i hora per via telefònica o per correu electrònic i poder reduir així el temps d’espera.

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la teva disposició.

Tània Gàlvez

taniagalvez s

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0
  • No s'han trobar comentaris