El Constitucional obliga a reformar la plusvàlua municipal

Escrit per Tània Gàlvez
Sentencia Tribunal Constitucional elimina plusvalia

El Tribunal Constitucional elimina l’impost municipal de la plusvàlua si no hi ha guany en la transmissió d'un immoble.

El que col·loquialment es coneix com a plusvàlua o plusvàlua municipal, en realitat s’anomena Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Com el seu propi nom indica, aquest impost hauria de gravar l’augment en el valor dels terrenys urbans. No obstant això, la configuració de l’impost feia que els contribuents haguessin de pagar-lo sí o sí, encara que l’immoble hagués perdut valor, cosa que ha sigut molt habitual arran de la crisi econòmica dels darrers anys.

La plusvàlua municipal, un impost molt injust

Es tractava d’una situació molt injusta i que calia corregir. Per aquest motiu, molts despatxos d’advocats havíem recorregut a la justícia les liquidacions de la plusvàlua municipal en aquest casos. El passat dia 16 el Tribunal Constitucional es va pronunciar finalment i ho va fer des del sentit comú, declarant inconstitucional la plusvàlua municipal quan no hi ha guany en la transmissió d’un immoble. (Aquí trobareu la còpia de la Sentència del Tribunal Constitucional del 16 de febrer de 2017 que declara parcialment inconstitucional l’impost de la plusvàlua municipal).

Els detalls de la sentència que elimina la plusvàlua quan no hi ha guany

La sentència té un origen en el recurs presentat per una empresa d'Irun (Guipúscoa) que el mes de gener del 2014 va vendre un immoble per 600.000 euros. Aquest actiu l'havia comprat l'any 2003 per valor de 3,1 milions d'euros. Tot i que no va obtenir cap plusvàlua (va perdre 2,6 milions d'euros en l'operació), l'Ajuntament va demanar-li una liquidació per l'impost municipal de 17.899,44 euros. El Constitucional ha fallat a favor de l’empresa, exonerant-la de pagar aquesta quantitat.

L’argument jurídic del Tribunal Constitucional és que la liquidació atempta contra l'article 31.1 de la norma fonamental, que estableix que "tothom contribuirà al sosteniment de la despesa pública d'acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just, inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori".

Extractes de la sentencia del Constitucional sobre la plusvàlua municipal

La Sentència del Tribunal Constitucional, que és de 34 pàgines, és d’una claredat meridiana i obligarà al legislador a reformar l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Com a mostra, aquí us en destaquem alguns extractes:

"Pues bien, la configuración del hecho imponible como un incremento de valor de un bien necesita un juicio de comparación entre dos valores, uno inicial, referido al momento de adquisición del terreno, y otro final, referido al momento de su enajenación, lo que conllevaría la necesidad de contar con dos magnitudes de valor que permitan computar si concurre o no el incremento del valor. Sin embargo, si la comparación de dichos valores diera un resultado de signo negativo el presupuesto del hecho imponible no existiría y, por ello, no nacería la obligación tributaria, de modo que haría innecesario la aplicación del método legal de cálculo de la base imponible, pues la falta o inexistencia del incremento del valor determinaría que no hubiese ni hecho imponible ni base imponible que cuantificar. En el caso concreto que denuncia el órgano judicial, un valor de enajenación notablemente inferior al de adquisición del terreno objeto de transmisión, se ha traducido en una pérdida patrimonial y, en consecuencia, necesariamente, no habría existido incremento de valor, al contrario, existiría una reducción del valor, que las reglas de determinación de la base imponible no permiten cuantificar"


"Cuando se revela una minusvalía no se pone de manifiesto ninguna capacidad económica, por lo que tampoco procede exigir ninguna contribución fiscal. Es importante tener presente que el principio de capacidad económica actúa como límite a la libertad del legislador a la hora de establecer y configurar el impuesto".

I a partir d’ara, què passarà amb la plusvàlua municipal?

Amb aquesta sentència s’obre un nou escenari molt interessant. Per una banda, el legislador es veu obligat a reformar l’impost. Mentre aquest canvi no arribi, no obstant, és evident que els contribuents recorreran les futures liquidacions que els ajuntaments facin d’aquest impost. Per últim, els contribuents que hagin pagat la plusvàlua en els darrers quatre anys tenen el dret de sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts. Molts ajuntaments ja han fet palesa la seva preocupació en com aquest canvi incidirà en el seu ja de per si malmès finançament.

Des d’Agper Economistes i Advocats ens posem a la vostra disposició per tal d’estudiar cas a cas i defensar els vostres interessos com a contribuents fins al final.

Tània Gàlvez

taniagalvez s

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0