Canvis a l'Impost de Societats per augmentar la recaptació

Escrit per Tània Gàlvez

Dins el Reial Decret 3/2016 qua comentàvem en l'anterior entrada, també trobem mesures que afecten l'Impost de Societats.

Rendes negatives derivades de la transmissió de participacions o d’accions de societats i entitats.

A partir de l’1 de gener de 2017 no seran fiscalment deduïbles les pèrdues derivades de la transmissió de participacions en els fons propis d’entitats i/o establiments permanents, siguin dins o fora del grup de societats, sempre que es tracti de participacions amb dret a l’exempció en les rendes positives obtingudes, tant en dividends, com en plusvàlues generades en la transmissió de participacions (les participacions que atorguen aquests drets són les que tenen més d’1 any d’antiguitat, superen el 5% o tenen un cost d’adquisició superior a 20 milions d’euros).
També queda exclosa d’integració a la base imposable qualsevol tipus de pèrdua que es generi per participació en entitats residents a paradisos fiscals.

Limitació de deduïbilitat de despeses. Pèrdues per deteriorament

No seran deduïbles les pèrdues per deteriorament, de les participacions de societats en les quals es disposi d’un mínim del 5%, amb una antiguitat superior a l’any o que el seu cost hagués estat superior a 20 milions d’euros o per les participacions en capital d’entitats no residents, en què l’entitat participada hagi estat subjecta i no exempta a un impost estranger de naturalesa idèntica o similar en almenys el 10% de tributació, excepte que l’entitat participada sigui resident d’un territori qualificat com a paradís fiscal.

Rendes negatives generades en cas d’extinció de l’entitat participada

Seran deduïbles les rendes negatives generades en cas d’extinció de l’entitat participada, excepte que sigui conseqüència d’una operació de reestructuració. En aquest cas, l’import de les rendes negatives es minorarà en l’import dels dividends o participacions en beneficis rebuts de l’entitat participada en els 10 anys anteriors a la data d’extinció, sempre que els referits dividends o participacions no hagin minorat el valor d’adquisició i hagin tingut dret a l’aplicació d’un règim d’exempció o de deducció per eliminació de la doble imposició, per l’import d’aquesta.

Normes per evitar la doble imposició

En relació al règim fiscal especial del Títol VII del Capítol VII aplicable en les operacions de reestructuració, incorpora la modificació que té com objecte evitar la doble imposició que es podria produir a conseqüència de la limitació a l’exempció introduïda en l’article 21.4 (l’exempció no s’aplicaria en la renda diferida en l’entitat transmitent, derivada d’operació d’aportació, excepte que s’acrediti que l’entitat adquirent ha integrat aquesta renda en la seva base imposable).

Rendes negatives obtingudes en l’estranger per mitjà d’un establiment permanent.

No s’integraran les rendes negatives derivades de la transmissió d’un Establiment Permanent. No obstant això, seran fiscalment deduïbles les rendes negatives generades en cas de cessament de l’establiment permanent. En aquest cas, l’import de les rendes negatives es minorarà en l’import de les rendes positives netes obtingudes amb anterioritat i que hagin donat dret a l’aplicació d’un règim d’exempció o de deducció per l’eliminació de la doble imposició, per l’import d’aquesta.

Límits aplicables a les grans empreses en períodes impositius iniciats a partir d’1 de gener de 2016 en la compensació de bases imposables negatives i actius per impost diferit en l’any 2016.

  • Grans empreses que l’import net de la xifra de negoci sigui almenys de 20 milions d’euros, en els 12 mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu a la meritació de l’impost:
  • 50% quan en els 12 mesos anteriors la seva xifra de facturació es situï entre 20 i 60 milions d’euros.
  • 25% quan en els 12 mesos anteriors la facturació sigui igual o superior 60 milions.

L’import de les deduccions per evitar la doble imposició internacional (la menor de: l’import efectiu satisfet a l’estranger a raó d’un tribut de naturalesa similar o l’import de la quota integra que correspon a Espanya si les rendes s’haguessin obtingut en aquest territori), així com les deduccions per evitar la doble imposició referides en la disposició transitòria 23a, no podrà excedir conjuntament al 50% de la quota íntegra del contribuent.

Reversió de les pèrdues que hagin resultat fiscalment deduïbles en la base imposable de l’impost sobre Societats en períodes iniciats abans de l’1 de gener de 2013.

La reversió de les pèrdues per deteriorament dels valors de les participacions que hagin resultat deduïbles fiscalment amb anterioritat a 1 de gener de 2013, s’integrarà, com a mínim, per parts iguals a la base imposable corresponent a cadascun dels 5 primers períodes impositius que s’inicien a partir d’1 de gener de 2016.
Mecanisme per procedir la reversió segons el procediment general:
• Si són valors d’entitats no cotitzades, la integració a la base imposable es realitzarà en el període en què el seu valor comptable dels fons propis al tancament de l’exercici excedeixi de l’inici, tenint en compte pel càlcul les aportacions o devolucions d’aportacions realitzades en ell.
• Valors cotitzats. La reversió s’aplicarà en el període en què es produeixi la seva recuperació del seu valor comptable.

Quedo a la vostra disposició per qualsevol qüestió que pugui sorgir sobre la matèria.

 Tània Gàlvez

taniagalvez s

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0