Campanya d'inspeccions per controlar les jornades laborals

Escrit per Cristina Morcillo

La Inspecció de Treball ha iniciat una campanya específica per verificar que les empreses documenten les jornades laborals dels seus treballadors.

Una recent instrucció, la 3/2016 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, preveu intensificar el control del compliment de la normativa relacionada amb el temps de treball.

Aquest control, a la pràctica, implica que totes les empreses hauran d’establir els sistemes necessaris per controlar el temps real de dedicació dels seus treballadors, comptabilitzant de forma fefaent les hores treballades. A partir d’ara els Inspectors de Treball que es presentin a les empreses sol·licitaran el registre de la jornada diària del personal. Aquest registre pot ser informàtic o manual i del mes present, així la empresa dia a dia controlarà l’hora d´ entrada i sortida de cada treballador.

Quines sancions ens poden aplicar?

Si l’inspector de Treball sol·licita el registre del mes present i l’empresa no l’està gestionant podrà aplicar la sanció corresponent a la existència d’infracció greu de l´ article 7.5 de la LISOS, sanció de 626 euros a 6.250 euros.

Si l'incompliment es degués a qüestions formals o documentals es contemplaria una multa d'entre 60 i 625 euros per una infracció considerada lleu.

Donant-se el cas d'incompliment en matèria de jornada, la imposició de multa seria a partir dels 626 euros amb un grau màxim de 6.250 euros.

Quines seran les empreses més inspeccionades?

El Pla de Control 2016 de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social ha endurit els controls i està incrementant la revisió d'aquells aspectes que tinguin a veure amb l'activitat de l'empresa, els seus empleats i l'horari de funcionament, amb especial atenció a els registres de jornada i quadrants de treball de treballadors a temps parcial.

Com a novetat en aquestes actuacions figura la vigilància també en el registre de jornades a temps complet que fins al moment no eren obligatòries. Amb això, la Inspecció de Treball pretén evitar el frau en la realització d'hores extraordinàries i procurar la seva correcta vigilància, retribució i cotització. L’objectiu és comprovar si es realitzen hores extres respectant els límits màxims i si aquestes hores s'abonen i cotitzen correctament.

La campanya s'ha intensificat en empreses d'entre 4 i 50 empleats dedicades, entre d'altres, a les següents activitats: indústries de l'alimentació, tèxtils, del cuir i del calçat, arts gràfiques, comerç a l'engròs i detall, i serveis financer.

Com he de registrar les jornades per evitar sancions?

Si bé ja en el contracte de l'empleat a temps parcial s'ha d'indicar la distribució de la jornada laboral, l'empresari ha de complir per llei dues obligacions addicionals a aquesta indicació i al registre diari de l'horari:

  1. Realització del còmput total per mes d'hores ordinàries i extraordinàries i lliurament de còpia del resum al treballador al costat de la seva nòmina.
  2. Conservació dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys

Per evitar aquestes multes de la Inspecció cal registrar dia a dia la jornada de tots els seus treballadors.

• El registre de la jornada ha de ser diari i incloure l'horari concret d'entrada i sortida de cada empleat.

• No és vàlid lliurar un quadrant horari o l'horari d'aplicació en la seva empresa, ja que aquests documents s'elaboren amb caràcter previ a la prestació de serveis. És a dir, no inclouen les hores efectivament treballades en el període.

L'empresa és lliure de triar el model o tipus de registre que vulgui per complir amb aquesta obligació. Per exemple, el registre es pot portar de forma electrònica mitjançant un sistema de fitxatges (amb targeta, empremta dactilar ...). També pot portar un registre manual amb la signatura del treballador.

Quin format ha de tenir el registre d'hores dels treballadors?

Encara que no existeix un model oficial el document ha de contenir la següent informació:

  • Identitat de l'empresa
  • Identificació del treballador
  • Especificació de la jornada de treball recollida en el contracte de treball
  • Detall de les hores laborals, ordinàries i complementàries, realitzades i desglossades per dia efectiu de treball
  • Signatura del representant legal de l'empresa
  • Rebut del treballador

Conclusions

Es tracta d’una campanya important que està duent a terme Inspecció de Treball i que comporta greus sancions. Per a més informació, us recomanem que us poseu en contacte amb la Cristina Morcillo o la Judith Alarcón del nostre departament laboral per tal que us expliquin com complir amb els nous requisits legals i poder evitar les importants sancions.

Cristina Morcillo

cristinamorcillo s

Publicar comentari com convidat

Arxius adjunts

0